Blog Quản lý

RSS
3 Quan điểm quản trị nhân lực trong Quản lý tinh gọn

3 Quan điểm quản trị nhân lực trong Quản lý tinh gọn

Có 3 kiểu nhân viên trong tổ chức tinh gọn: Nhân viên làm theo (Copy-Man), Nhân viên sáng tạo (Creative Man), Người ra quyết định (Manager). Phân loại nhân viên sai nhóm, kỳ vọng nhân viên làm những việc họ không thể là nguyên nhân thất bại trong việc quản trị tổ chức tinh gọn
Read now
Áp dụng công nghệ quản lý: LÀM hoặc CHẾT

Áp dụng công nghệ quản lý: LÀM hoặc CHẾT

Công nghệ, đặc biệt là phần mềm quản trị, là hệ thống ổn định. Ít nhất máy móc hoạt động ổn định hơn con người. Điều khiển hệ thống phần mềm, máy móc là không bị chi phối bởi cảm xúc, sức khoẻ, quan hệ xã hội. 

Trong khi nhiều nhà quản lý còn dành rất nhiều thời gian để quản lý cảm xúc của nhân viên, thì nhiều nhà quản lý khác đã dành thời gian đó để tối ưu hệ thống, cải tiến sản phẩm, tăng trưởng lợi nhuận. Bạn đã sẵn sàng đổi mới chưa? 

Read now
3 Quan điểm quản trị nhân lực trong Quản lý tinh gọn

3 Quan điểm quản trị nhân lực trong Quản lý tinh gọn

Có 3 kiểu nhân viên trong tổ chức tinh gọn: Nhân viên làm theo (Copy-Man), Nhân viên sáng tạo (Creative Man), Người ra quyết định (Manager). Phân loại nhân viên sai nhóm, kỳ vọng nhân viên làm những việc họ không thể là nguyên nhân thất bại trong việc quản trị tổ chức tinh gọn
Read now