Tin tức

RSS
3 Quan điểm quản trị nhân lực trong Quản lý tinh gọn

3 Quan điểm quản trị nhân lực trong Quản lý tinh gọn

Có 3 kiểu nhân viên trong tổ chức tinh gọn: Nhân viên làm theo (Copy-Man), Nhân viên sáng tạo (Creative Man), Người ra quyết định (Manager). Phân loại nhân viên sai nhóm, kỳ vọng nhân viên làm những việc họ không thể là nguyên nhân thất bại trong việc quản trị tổ chức tinh gọn
Read now

Sorry, there are no published articles for this blog